Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název : Kůže,kožešiny,velury
Sídlo : Šárecká 77,Praha 6,160 00
IČ: 71320041
Email: kohoutkova.iveta@seznam.cz
Kontaktní adresa: Šárecká 77,Praha 6,160 00

Kontaktní osoba : Iveta Kohoutková

tel: +420604549922

2. Informace

Možnosti objednání zboží : telefonicky, emailem, přes eshop.

2.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 
2.2. Informace o přijímaných způsobech platby: Dobírka. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. 
2.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 
2.4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 
2.5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží - vzhledem k ruční výrobě námi nabízeného zboží, je termín dodání min. 1 týden. Vyjímka se týká skladových zásob, kde se zboží zasílá do třetího dne o odeslání objednávky. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím v těchto případech : zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo  se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.1. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 
3.2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. 
3.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 
3.4. Cena a způsob doručení:

Česká pošta :balík na poštu 120,-    Dobírka 40,-
                     balík do ruky  150,-     Dobírka 40,-
PPL :                                    120,-     Dobírka 30,-

Zásilkovna :                           80,-     Dobírka 15,-
 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

4.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
4.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
4.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 2 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. 
4.4. Z důvodu průkaznosti odstoupení se kupujícímu doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu na e-mailové adrese kohoutkova.iveta@seznam.cz. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží, číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a zvolený způsob vrácení zboží. 
4.5. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.   Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 

4.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Na kupní cenu, která má být kupujícími vrácena, může prodávající započíst své skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 

5. Práva a povinností z vadného plnění 

Jakost při převzetí

5.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
5.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu).
5.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
5.4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
5.5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad

5.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6. Vyřízení reklamace 

6.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
6.2. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího buď poštou na adrese sídla prodávajícího Šárecká77, Praha 6, 160 00, nebo na e-mailové adrese kohoutkova.iveta@seznam.cz
6.3. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. 
6.4. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
6.5. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
6.6. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
6.7. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
6.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 
6.9. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. 
6.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů 

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
7.2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů 

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 
8.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Ostatní 

9.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
9.2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
9.3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 
9.5. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 
9.6. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 9.7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Chyby a omyly v textu ve vyobrazení jsou vyhrazeny. Prosíme, vemte na zřetel, že ne vždy jsme schopni dodržet uvedené dodací lhůty v důsledku zdržení na straně dodavatelů z různých důvodů. Tímto se omlouváme za případné komplikace a prosíme o Vaše pochopení v případě nedodržení dodací lhůty, což se stává výjimečně. V případě takové situace Vás neprodleně informujeme o posunutí termínu dodání. V žádném případě nezodpovídáme za případné zdržení v dodávce, které by bylo způsobeno jakoukoliv spediční službou.

Děkujeme za pochopení.

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu https://shop.kozesnictvi-kohoutkova.cz/, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.-